ผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา)

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 4469

 

นายมงคลชัย  คุ่ยต่วน              ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

 

นางสาวขวัญฤทัย  ตันสุข           สำรองลำดับ 1

นางสาววรรณพร  ถอยกระโทก    สำรองลำดับ 2

 

ติดต่องานทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์  เพื่อรายงานตัวต่อไป