รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (งานคลัง)

ด่วน  แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ 

เปลี่ยนเป็นวันที่

14 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2B  ชั้น 2 

อาคารคณะแพทยศาสตร์  อำเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก