ผลการสรรหาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา ฯ ที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 รอบที่ 3

นายคณธัช  ศิริทัศนกุล  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                 สำรอง

ลำดับที่ 1.  นางสาวณัฐณิชา  ประณีตพงศ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ 2.  นางสาวพิชญา  มาทวีโชติกุล  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหารอรับหนังสือแจ้งกำหนดวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานจากศูนย์การแพทย์ฯ     คณะแพทยศาสตร์  ในช่วงเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564  ทั้งนี้  จะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2564