ผลการสรรหาบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 – 4 เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการสรรหาบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 – 4  เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน 

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี    

นายปรีชา  ทรงลอด                   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

นางสาวชิตยาภรณ์  ทองใบ            สำรอง      

 ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาติดต่องานทรัพยากรมนุษย์  ศูนย์การแพทย์ฯ  เพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษา  สาขารังสีเทคนิค

ณ  ห้องงานทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 4  อาคารคณะแพทยศาสตร์

อำเภอองครักษ์   จังหวัดนครนายก  ภายในวันที่ 2 – 23  เมษายน พ.ศ. 2564

ในวันและเวลาทำการ (08.00 – 16.00 น.)

หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์