ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนิติกร  เลขประจำตำแหน่ง  (1) 75744

                   นางสาวณัฐริกา  เทียบแสน                ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

                     นายธวัชชัย  บังเกิด                        สำรองลำดับ 1.

                    นายสุขสันต์  วงค์ดวงตา                   สำรองลำดับ 2.

 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภาควิชานิติเวชศาสตร์) 

เลขประจำตำแหน่ง  (1) 75744                                                 

นางสาวศิริลักษณ์  กระแสโสม              ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก