รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย(รายวัน) ปฏิบัตงานศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระกนิษฐาธิาชเจ้า ฯ จำนวน 3 อัตรา