รายชื่อผู้มีสิทธ ิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 13/1

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ

จากห้องเรียนรวม ชั้น 3

เป็นห้องเรียนรวม ชั้น 4