ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

16244562_10207061545897661_1031071834_o
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ดาวน์โหลด . .