รับมอบเงินบริจาคจากคุณสมศักดิ์ นฤเบศร์ไกรสีห์ และ คุณวิไลลักษณ์ นฤเบศร์ไกรสีห์

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ และผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาคจากคุณสมศักดิ์ นฤเบศร์ไกรสีห์ และ คุณวิไลลักษณ์ นฤเบศร์ไกรสีห์ จำนวนเงิน 429,999 บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) เพื่อหล่อพระประธาน “สมเด็จองค์ปฐม (พระพุทธชัยมงคลโพชฌงควิโรฒ)” ประจำศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ ในนามศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณไว้ ณ โอกาสนี้ วันที่ 30 มกราคม 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์