ผลกาารสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี