ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริหาร

เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมคุณภาพศูนย์การแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้หัวข้อ “ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ” (Synergy for Safety and Well-being) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน สามารถนำกลับไปพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง หน่วยงาน และองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ณ Convention Room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 25 มกราคม 2566