โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ฯ ขอขอบคุณ คุณรัตนา ศรีปัญญาพล

ในโอกาสมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ โดยมี ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 30 มกราคม 2566