รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ตำแหน่งพยาบาล 1 อัตรา

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  2  อัตรา