โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ฯ ขอขอบคุณ คุณสุรกิจ คุณนิตยา สองเมือง

ในโอกาสมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 16 มีนาคม 2566