โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ฯ ขอขอบคุณ คุณอร่าม คุณสุรีย์ แสงสว่างโชติ

และครอบครัว ในโอกาสมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ โดยมีคุณสมปอง ประดับมุข รักษาการแทน หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับบริจาคเงิน ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 21 มีนาคม 2566