ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับชำนาญการพิเศษ คุณประภาดา วัชรนาถ สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม