ผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

ให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อเจ้าหน้าที่

ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  เวลา  13.00 น  ณ  ห้องประชุม  ชั้น 8

อาคารคณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อำเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก และให้นำเอกสารไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง 3 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง 1 ชุด
 3. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล 1 ชุด
 4. กรณีสมรสแนบ

4.1  สำเนาทะเบียนสมรส  2 ชุด

4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส 2 ชุด

4.3  สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส  2  ชุด

 1. กรณีมีบุตรแนบสำเนาสูติบัตรบุตร 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา 2 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา 2 ชุด
 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 5. สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบปริญญาบัตร (พร้อมฉบับจริง) 1 ชุด
 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ชุด
 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (แต่งกายชุดสุภาพ ไม่สวมชุดข้าราชการ ชุดปริญญา หรือเสื้อยืด และไม่สวมแว่นตาดำ)
 8. สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ชุด

โดยจะเริ่มบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566