รศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายบริหาร

พร้อมด้วย นางกนกวรรณ ปรีดาภรณ์ภากร รักษาการแทน หัวหน้างานศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทีมคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมพร้อมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการทำความร่วมมือ(Memorandum of Understanding : MOU ร่วมกัน ในการนี้เยี่ยมชมศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันที่ 26 พฤษภาคม 2566