โครงสร้างผู้บริหาร

โครงสร้างผู้บริหาร

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ

ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ
รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริหาร

รศ.นพ.วิชิต  วิริยะโรจน์
รองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

ผศ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์
รองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายการแพทย์

นพ.ชวินทร์ สุวรรณฉัตรชัย
รองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ
รองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ดร.ประภาดา วัชรนาถ
รองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายการพยาบาล

นางสาวอัมพร  บุญบุตร
รองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายบริการ

นพ.รณชิต บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายบริหาร

นพ.วฤทธ มงคลเนาวรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ