โครงสร้างผู้บริหาร

โครงสร้างผู้บริหาร

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย
ผู้อำนวยการ

ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผศ.นพ.วิชิต  วิริยะโรจน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

พญ.กรรณิการ์  วงศ์ภาวิทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นพ.ชวินทร์ สุวรรณฉัตรชัย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ

นางประภาดา วัชรนาถ
รองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายการพยาบาล

นางสาวอัมพร  บุญบุตร
รองผู้อำนวยการ ฯ
ฝ่ายบริการ