ความพร้อมทางด้านบริการและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย