สารจากคณบดีสารจากประธานดำเนินงานศูนย์การแพทย์ ฯ

dean1-11

ผมมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อย่างเต็มความสามารถ และยึดแนวทางการปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระราชบิดาที่ว่า

“ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์ ”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์การแพทย์ ฯ