โครงสร้างผู้บริหาร

โครงสร้างผู้บริหาร

1485227752194

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย
ผู้อำนวยการ

รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

นายแพทย์ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

รศ.พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์

1485227894065

นายแพทย์จิรายุทธ จันทร์มา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แพทย์หญิงรัชพร ทวีรุจจนะ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ดร.สมสมัย สุธีรศานต์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล

นายแพทย์ชวินทร์ สุวรรณฉัตรชัย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์