โครงสร้างผู้บริหาร

โครงสร้างผู้บริหาร

1485227752194

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ

รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร 

นายแพทย์ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

รศ.พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์

1485227894065

นายแพทย์จิรายุทธ จันทร์มา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แพทย์หญิงรัชพร ทวีรุจจนะ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ

mim

นางประภาดา วัชรนาถ
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ
ฝ่ายการพยาบาล

นายแพทย์ชวินทร์ สุวรรณฉัตรชัย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์