ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการตรวจประเมิน สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 8 อาคารคณะแพพทยศาสตร์