วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

พันธกิจ

1. บริการวิชาการ และบริการรักษาพยาบาล
2. เป็นฐานการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม