หน่วยงานการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล

สำนักฝ่ายการพยาบาล 
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป GP CLINIC 
ด้านศัลยกรรม(ห้องผ่าตัด)  
งานการพยาบาลห้องผ่าตัด (OR)  
แผนกเครื่องมือปลอดเชื้อ   
ด้านศัลยกรรม 
งานการพยาบาลพิเศษ (13/1)   
งานการพยาบาลพิเศษ (12/1)  
งานการพยาบาลพิเศษศัลยกรรมอุบัติเหตุ (14/1)  
งานการพยาบาลศัลยกรรมทั่วไป (12/2)    
งานการพยาบาลศัลยกรรมหญิง (13/2)   
งานการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ (14/2)  
งานการพยาบาลวิกฤตศัลยกรรม (SICU)  
งานการพยาบาลศัลยกรรมกึ่งวิกฤต (Semi SCIU)  
ด้านอายุรกรรม 
งานการพยาบาลพิเศษ (10/1)  
งานการพยาบาลพิเศษ (11/1)  
งานการพยาบาลอายุรกรรมชาย (10/2)  
งานการพยาบาลอายุรกรรมหญิง (11/2)  
งานการพยาบาลวิกฤตอายุกรรม(MICU)  
งานการพยาบาลกึ่งวิกฤตอายุรกรรม (Semi-Med) 
หน่วยหัวใจและหลอดเลือด 
งานห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด Cath_lab  
งานการพยาบาลพิเศษ 15/2 
 
  

ฝ่ายการพยาบาล

ด้านสูตินรีเวชกรรม-กุมารเวชกรรม
งานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด
ศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
งานการพยาบาลพิเศษ (8/1)
คลินิกนมแม่
งานการพยาบาลพิเศษ (9/1)
งานการพยาบาลหลังคลอด-นารีเวชกรรม  (8/2)
งานการพยาบาลกุมารเวชกรรม (9/2)
งานการพยาบาลวิกฤตเด็กเล็ก(NICU)
งานการพยาบาลวิกฤตเด็กโต(PICU)
ด้านผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน
งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
งานผู้ป่วยนอกชั้น 1
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์
งานการพยาบาลคัดกรอง
 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรม
งานผู้ป่วยนอกชั้น 2 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรม
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกนารีเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกสูติศาสตร์
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกจักษุ
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกจิตเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกโสต ศอ นาสิก ราลิงซ์
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกแผนกอายุกรรมโรคหัวใจ