หน่วยงานฝ่ายการพยาบาล

 ฝ่ายการพยาบาล

หน่วยงานสังกัดฝ่ายการพยาบาล 
คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic)
คลินิกสุขภาพนิสิต มศว ประสานมิตร
ด้านฉุกเฉิน
งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
ด้านสูติกรรม 
งานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด (LR)
งานการพยาบาลพิเศษ (8/1)
งานการพยาบาลสามัญหลังคลอด-นรีเวชวิทยา (8/2)
คลินิกนมแม่
ด้านกุมารเวชกรรม
งานการพยาบาลวิกฤตเด็กเล็ก (NICU)
งานการพยาบาลวิกฤตเด็กโต (PICU)
งานการพยาบาลพิเศษ (9/1)
งานการพยาบาลสามัญกุมารเวชกรรม (9/2)
งานการพยาบาลกึ่งวิกฤตเด็กเล็ก (Semi NICU)
ด้านศัลยกรรม
งานการพยาบาลห้องผ่าตัด (OR)
งานการพยาบาลพิเศษ (12/1)
งานการพยาบาลสามัญศัลยกรรมทั่วไป (12/2)
งานการพยาบาลพิเศษ (13/1)
งานการพยาบาลสามัญศัลยกรรมหญิง (13/2)
งานการพยาบาลพิเศษศัลยกรรมอุบัติเหตุ (14/1)
งานการพยาบาลสามัญศัลยกรรมอุบัติเหตุ (14/2)
งานการพยาบาลศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและปลูกถ่ายไต
ด้านอายุรกรรม
งานการพยาบาลพิเศษ (10/1)
งานการพยาบาลสามัญอายุรกรรมชาย (10/2)
งานการพยาบาลพิเศษ (11/1)
งานการพยาบาลสามัญอายุรกรรมหญิง (11/2)
งานการพยาบาลพิเศษเคมีบำบัดและปลูกถ่ายไขกระดูก (15/2)
งานการพยาบาลไตเทียม (ฟอกเลือด)
งานการพยาบาลจิตเวช
งานการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit)

 

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไปและศูนย์รับผู้ป่วยใน
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
ศูนย์รับผู้ป่วยใน
งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ด้านวิกฤต
งานการพยาบาลวิกฤตศัลยกรรม (SICU)
งานการพยาบาลกึ่งวิกฤตศัลยกรรม (Semi Surg)
งานการพยาบาลวิกฤตอายุรกรรม (MICU)
งานการพยาบาลกึ่งวิกฤตอายุรกรรม (Semi Med)
งานการพยาบาลสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cath Lab)
งานการพยาบาลวิกฤตระบบหัวใจและหลอดเลือด (CCU)
งานการพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสันหลังและวิกฤตออร์โธปิดิกส์(Semi_ortho)
งานผู้ป่วยนอกชั้น 1
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม
งานผู้ป่วยนอกชั้น 2 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกนรีเวชกรรม
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติศาสตร์
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจิตเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกหัวใจ
งานล้างไตช่องท้อง (CAPD)