ประวัติความเป็นมา 

               ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อสร้างขึ้นเพื่อ "เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ" โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2542 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิด

               ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง มีทั้งหมด 16 ชั้น พื้นที่ทั้งสิ้น 58,595 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ (037) 395-085-6 และโทรสาร (037) 095-087

               ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการตรวจรักษาประชาชนโดยไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นหลัก เพียงแต่ดำเนินกิจการในลักษณะพึ่งพาตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันในการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ และนิสิตคณะอื่น ๆ ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งเป็นแหล่งวิจัยศึกษาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการวิจัยในมนุษย์

               ศูนย์การแพทย์ ฯ มีพื้นที่การดำเนินงานด้านการให้บริการตรวจรักษาอยู่ในเขตพื้นที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 และดูแลด้านสุขภาพ ครอบคลุมทั้งสิ้น 5 จังหวัด

               ศูนย์การแพทย์ ฯ เริ่มเปิดดำเนินการรับรักษาผู้ป่วยนอก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2543 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันได้เปิดบริการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปัจจุบันเปิดบริการทั้งสิ้น 16 สาขา ดังนี้

      1.  สาขากุมารเวชศาสตร์                   9.  สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
      2.  สาขาจักษุวิทยา                         10.  สาขาวิสัญญีวิทยา
      3.  สาขาจิตเวชศาสตร์                     11.  สาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
      4.  สาขานิติเวชศาสตร์                     12.  สาขาโสด ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
      5.  สาขาพยาธิวิทยา                        13.  สาขาศัลยศาสตร์
      6.  สาขารังสีวิทยา                          14.  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
      7.  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                15.  สาขาอายุรศาสตร์
      8.  สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  16.  สาขาทันตกรรม

               ในเดือนเมษายน 2543 ทางโรงพยาบาลได้เปิดรับรักษาผู้ป่วยในจำนวน 30 เตียง (ช่วงแรก ๆ ที่เปิด รพ.ยังไม่มีการเก็บข้อมูล) และได้ขยายศักยภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้นตามลำดับ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่ม่ขึ้น จนสามารถรับการรักษาผู้ป่วยในได้ทั้งสิ้น 240 เตียง ขณะนี้ปัจจุบันสามารถรับรักษาผู้ป่วยในทั้งสิ้น 374 เตียง โดยมีเตียงคนไข้หนัก (ICU อายุรกรรม) จำนวน 6 เตียง (ICU ศัลยกรรม) จำนวน 5 เตียง ห้องผ่าตัด 8 เตียง และจำนวนหอผู้ป่วยดังนี้

หอผู้ป่วยพิเศษ 8/1          หอผู้ป่วยสามัญ 8/2
หอผู้ป่วยพิเศษ 9/1          หอผู้ป่วยสามัญ 9/2
หอผู้ป่วยพิเศษ 10/1        หอผู้ป่วยสามัญ 10/2
หอผู้ป่วยพิเศษ 11/1        หอผู้ป่วยสามัญ 11/2
หอผู้ป่วยพิเศษ 12/1        หอผู้ป่วยสามัญ 12/2
หอผู้ป่วยพิเศษ 13/1        หอผู้ป่วยสามัญ 13/2
หอผู้ป่วยพิเศษ 14/1        หอผู้ป่วยสามัญ 14/2
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติเด็กเล็ก
หอผู้ป่วย ICCU
หอผู้ป่วย SEMI ICU MED
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม