โครงสร้างผู้บริหาร

โครงสร้างผู้บริหาร


ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

 


รศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์
รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายบริหาร

 


ผศ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์
รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์ฯ
ฝ่ายสนันสนุนการแพทย์

พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ
รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ

นางประภาดา  วัชรนาถ
รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายการพยาบาล


นางสาวอัมพร บุญบุตร
รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายบริการ