เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

               ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อสร้างขึ้นเพื่อ “เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ ครบ ๓ รอบ” โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิด

               ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลขนาด ๕๐๐ เตียง มีทั้งหมด ๑๖ ชั้น พื้นที่ทั้งสิ้น ๕๘,๕๙๕ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ ๗ ถนนรังสิต – นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ (๐๓๗) ๓๙๕-๐๘๕-๖ และโทรสาร (๐๓๗) ๓๙๕-๐๘๗

               ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการตรวจรักษาประชาชนโดยไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นหลัก เพียงแต่ดำเนินกิจการในลักษณะพึ่งพาตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันในการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์