ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

คลินิกของเราที่เปิดให้บริการ

ร่วมงานกับเรา

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อัพเดทรายวัน

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

ฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

วิสัยทัศน์คณะแพทยศาสตร์ (Vision)
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในประเทศ และระดับนานาชาติ
คำขวัญ (Motto)
ผู้ป่วยปลอดภัย ประทับใจบริการ ส่งเสริมงานสร้างเสริมสุขภาพ
วิสัยทัศน์/ เป้าประสงค์ระดับโรงพยาบาล
เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ และเป็นฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว
วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยม (Core Values) : MEDICINE SWU
เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ มีนํ้าใจ