ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

คลินิกของเราที่เปิดให้บริการ

ร่วมงานกับเรา

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

"เป็นโรงพยาบาลชั้นเลิศเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของปวงชน"

วิสัยทัศน์คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ เป็นสถาบันการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์/ระดับโรงพยาบาล

เป็นโรงพยาบาลชั้นเลิศเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของปวงชน

วัฒนธรรมองค์กร

รักการเรียนรู้ มุ่งสู้การพัฒนา มีจิตอาสา รวมใจมาเป็นหนึ่งเดียว

ปณิธาน

สืบสานพระราชปณิธาน ทำงานเพื่อประชาชน