ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับพระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen concentrator) ขนาด 5 ลิตร จำนวน 10 เครื่อง และขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด 15 ชิ้น จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) โครงการ ปันลมปราณ จัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อนำไปใช้บริหารจัดการให้สามารถใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย ในจังหวัดนครนายก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้ ณ ห้อง Convention ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ในนามศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณไว้ โอกาสนี้ วันที่ 16 กันยายน 2564

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบ

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

ฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

ค้นหารายชื่อแพทย์

ร่วมงานกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ CHECK UP PROGRAMS

วิสัยทัศน์คณะแพทยศาสตร์ (Vision)

คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในประเทศ และระดับนานาชาติ

คำขวัญ (Motto)

ผู้ป่วยปลอดภัย ประทับใจบริการ ส่งเสริมงานสร้างเสริมสุขภาพ

วิสัยทัศน์/ เป้าประสงค์ระดับโรงพยาบาล

เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ และเป็นฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยม (Core Values) : MEDICINE SWU

เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ มีนํ้าใจ

เรื่องแนะนำ