พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จำนวน 5,300 ชุด ให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ทาง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มี รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว, ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบของพระราชทาน ณ Convention Room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบ

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

ฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

ค้นหารายชื่อแพทย์

ร่วมงานกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ CHECK UP PROGRAMS

วิสัยทัศน์คณะแพทยศาสตร์ (Vision)

คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในประเทศ และระดับนานาชาติ

คำขวัญ (Motto)

ผู้ป่วยปลอดภัย ประทับใจบริการ ส่งเสริมงานสร้างเสริมสุขภาพ

วิสัยทัศน์/ เป้าประสงค์ระดับโรงพยาบาล

เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ และเป็นฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยม (Core Values) : MEDICINE SWU

เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ มีนํ้าใจ

เรื่องแนะนำ