โครงการบุคคลต้นแบบการนำค่านิยมองค์กรลงสู่การปฏิบัติ (MEDSWU AMBASSADOR) ปี 2566

              โครงการบุคคลต้นแบบด้านค่านิยมองค์กร (MEDSWU AMBASSADOR) จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เกิดความตระหนักถึงค่านิยมขององค์กร รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรได้เห็นคุณค่าในตนเอง ดังนั้นงานทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ฯ จึงส่งเสริมให้บุคลากรทั้งในศูนย์การแพทย์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมได้เป็นต้นแบบในการนำค่านิยมในแต่ละด้านลงสู่การปฏิบัติจริงทั้งในระดับหน่วยงานและระดับองค์กร

M : Merit ซื่อสัตย์ สุจริต

E : Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

D : Devote to Customer ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

S : Simplicity เรียบง่าย รู้จักตนเอง

W : Work Smart ทำงานอย่างชาญฉลาด

U : Unity การทำงานเป็นทีม