ตารางการออกตรวจแพทย์ผู้ป่วยนอก

คลินิกกุมารเวชกรรม

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสวะ

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คลินิกสหสาขาวิชาโรคไต

คลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยา

คลินิกโรคหัวใจ

คลินิกฟ้าใส คลินิกโรคหลอดลม

คลินิกโรคจากการทำงาน

นรีเวช

สูติกรรม

คลินิกจักษุ

จิตเวช

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
[กายภาพบำบัด,แผทย์แผนไทย,กายอุปกรณ์,กิจกรรมบำบัด]

ศูนย์ผิวหนัง มศว คลินิก

ศูนย์นมแม่

ศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์