โครงการบุคคลต้นแบบการนำค่านิยมองค์กรลงสู่การปฏิบัติ (MEDSWU AMBASSADOR) ปี 2566

โครงการบุคคลต้นแบบด้านค่านิยมองค์กร (MEDSWU AMBASSADOR) จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เกิดความตระหนักถึงค่านิยมขององค์กร รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรได้เห็นคุณค่าในตนเอง ดังนั้นงานทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ฯ จึงส่งเสริมให้บุคลากรทั้งในศูนย์การแพทย์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมได้เป็นต้นแบบในการนำค่านิยมในแต่ละด้านลงสู่การปฏิบัติจริงทั้งในระดับหน่วยงานและระดับองค์กร

 

  • Season1
  • Season2

M : Merit มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

E : Excellence ทำงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศและสร้างสรรค์นวัตกรรม

D : Devoted อุทิสตนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

S : Social Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม

W : Work Smart ทำงานอย่างชาญฉลาด

U : Unity เป็นหนึ่งใจเดียวกัน

M : Merit มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

E : Excellence ทำงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศและสร้างสรรค์นวัตกรรม

D : Devoted อุทิสตนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

S : Social Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม

W : Work Smart ทำงานอย่างชาญฉลาด

U : Unity เป็นหนึ่งใจเดียวกัน