ขอเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานทีมนำทางคลินิก ประธานคณะกรรมการระบบงาน เลขานุการระบบงาน หัวหน้างาน และ บุคลากร เตรียมความพร้อม และเข้าร่วมรับ “การเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance survey)

โดยทีมผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
🗓️วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
⏰เวลา 08.30 น.
📍ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะอาคารคณะแพทยศาสตร์