เนื่องด้วยในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2565

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทําให้ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร จึงขอแจ้งเพื่อทราบ และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันดังกล่าว