โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ บริษัทอาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ในโอกาสมอบเงิน จำนวน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ

โดยมี คุณสมปอง ประดับมุข หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 8 มกราคม 2567