โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ คุณพิพัฒน์ วันเพ็ญ ในโอกาสมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ

โดยมี รศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567