รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยรศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ และผู้บริหาร รับมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากมูลนิธิ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้กับศูนย์การแพทย์ฯ ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567