พระราชสิทธิวราจารย์ (หลวงพ่ออุดมทรัพย์) ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช (ประธานฝ่ายสงฆ์) พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พระราชสิทธิวราจารย์ (หลวงพ่ออุดมทรัพย์) ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช (ประธานฝ่ายสงฆ์) พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประธานฝ่ายฆราวาส), พล.ต.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้, ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว, ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ, นางกนกวรรณ ปรีดาภรณ์ภากร หัวหน้างานศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ และบุคลากร ประกอบพิธียกเสาเอกเสาโท ก่อสร้างบ้านหลังเดี่ยว จำนวน 2 หลัง และขอขมาต่อเจ้าที่เจ้าทางในบริเวณที่ทำการก่อสร้าง และเพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลแก่บ้านที่จะดำเนินการก่อสร้าง และผู้อยู่อาศัย ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567