โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ คุณเนรัญ สุวรรณโชติช่วง และครอบครัว ในโอกาสมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ โดยมี ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

พร้อมด้วย ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์