ดร.ประภาดา วัชรนาถ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายการพยาบาล พร้อมทีมบุคลากรในฝ่ายการพยาบาล

จัดกิจกรรม โครงการจิตสาธารณะฝ่ายการพยาบาลบริหารวิชาการในชุมชน ให้ความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการเยาวชนร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด” โดยมีนายศุภศิษฎ์ วาสกุล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมาลาสวรรค์ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567