นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) และได้มีการกำหนดจัดกิจกรรม “เสวนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมโดยการจัดการแบบบูรณาการในชุมชน” วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานที่ผ่านมาระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยมี พระราชสิทธิวราจารย์ ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12 เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมทั้ง รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ, และกล่าวต้อนรับโดย ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาฯ ภาพรวมกิจกรรมที่ผ่านมาของการจัดกิจกรรมบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม ในพื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์,คณะพยาบาลศาสตร์,คณะเภสัชศาสตร์,คณะกายภาพบำบัด,คณะวิศวกรรมศาสตร์,คณะพลศึกษา,คณะทันตแพทยศาสตร์,คณะศิลปกรรมศาสตร์,วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และผู้แทนจากภายนอก อาทิเช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบน,ผู้แทนโรงเรียนในตำบลบางปลากดและตำบลโพธิ์แทน และผู้แทนจากชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร มศว และหน่วยงานจากภายนอก เข้าร่วมพิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารเพล โดยมี พระราชสิทธิวราจารย์ ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช และพระภิกษุสงฆ์ ในการปกครองของคณะสงฆ์ ตำบลบางปลากด จำนวน 40 รูป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567