รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ (ผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ)

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา

เพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ตำแหน่งพนักงานบริการ  (ผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ)  

เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 6797 

  ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี