ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมพับหัวใจกระดาษ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

และแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมทั้งบุคลากรและผู้รับบริการ เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567