ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการให้ความรู้และคัดกรองเบื้องต้นโรคต้อหิน ประจำปี 2567 ซึ่งภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ ฯ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

มีกิจกรรมการตรวจพื้นฐานเบื้องต้นโรคต้อหิน พร้อมเล่นเกมส์ รับของรางวัลมากมาย ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567