ทีมจิตสาธารณะฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดบริการวิชาการในชุมชนให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการโรงพยาบาลบ้านนา

โดยมีนายสุรพงษ์ พุฒซ้อน สาธารณสุขอำเภอบ้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอึ้งฮวด โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก วันที่ 15 มีนาคม 2567