โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในโอกาสมอบ เครื่องฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบให้ข้อมูลป้อนกลับ

จำนวน 1 เครื่อง ให้กับทางศูนย์การแพทย์ฯ โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 27 มีนาคม 2567