โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในโอกาส มอบถุงยารักษ์โลก ในโครงการจิตอาสา กิจกรรมกระดาษแปลงร่าง จำนวน 580 ใบ

เพื่อส่งมอบให้ทางโรงพยาบาลใส่ยาให้กับผู้ป่วย ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ โดยมี ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 11 เมษายน 2567