โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ ชมรมผู้ค้าน้ำมัน ปตท. OR นครนายก ในโอกาสมอบ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

และมอบเงิน จำนวน 8,100 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ โดยมี ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 19 เมษายน 2567