โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขอขอบคุณ คุณโชติรส เกษแก้ว ในโอกาสมอบเงิน จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ

โดยมี ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 23 เมษายน 2567