ห้องตรวจอายุรศาสตร์

1.คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป

2.คลินิกโรคไต

3.คลินิกโรคหัวใจ

4.คลินิกโรคปอดและทรองอก

5.คลินิกโรคเลือด

 

6.คลินิกติดเชื้อ (IC)

7.คลินิกโรคมะเร็ง

8.คลินิกโรคประสาท

9.คลินิกทางเดินอาหาร

10.คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

วัน-เวลาเปิดบริการ

คลินิกในเวลาราชการ :         จันทร์-ศุกร์      เวลา 08.00-11.00 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ :        จันทร์-ศุกร์      เวลา 16.00-19.30 น.

ห้องตรวจอายุรศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ ฯ